Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Opdrachtgever: iedere (beoogde) wederpartij van de ondernemer;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de opdrachtgever aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Ton Roumen Bezinning & bezieling

Weezenhof 3718

6536 HJ Nijmegen

Email: tonroumen@bezinnen.com

Website: www.bezinnen.com

KVK: 09200970

BTW nummer: NL 091559583B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ton Roumen Bezinning & bezieling en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Ton Roumen Bezinning & bezieling en opdrachtgever of consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever of consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Ton Roumen Bezinning & bezieling zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever of consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever of consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever of consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever of consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever of consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Ton Roumen Bezinning & bezieling is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten van Ton Roumen Bezinning & bezieling. Het betreft cursussen, retraites, coaching, boeken en cd’s. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever of consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief btw, dan wel daarvan te zijn vrijgesteld;
  • de eventuele kosten van verzending of de bijdrage in de verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Ton Roumen Bezinning & bezieling onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever of consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever of consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de opdrachtgever of consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de opdrachtgever of consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever of consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de consument of opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever of consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever of consument zich richten naar de door Ton Roumen Bezinning & bezieling bij het aanbod geldende voorwaarden en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de opdrachtgever of consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de opdrachtgever of consument een bedrag betaald heeft, zal Ton Roumen Bezinning & bezieling dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever of consument zelf is deze aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De opdrachtgever of consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Ton Roumen Bezinning & bezieling niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 8 – De prijs

 1. Prijzen van producten en diensten staan vermeld op de website Bezinnen.com van Ton Roumen Bezinning & bezieling.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Ton Roumen Bezinning & bezieling producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

 1. Ton Roumen Bezinning & bezieling zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Ton Roumen Bezinning & bezieling kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal door Ton Roumen Bezinning & bezieling geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij de opdrachtgever of consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Ton Roumen Bezinning & Bezieling zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Ton Roumen Bezinning & Bezieling.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Ton Roumen Bezinning & bezieling tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever/consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Op alle genoemde prijzen is BTW verschuldigd.
 2. De prijzen voor producten en diensten staan op de website van Ton Roumen Bezinning & bezieling – Bezinnen.com – aangegeven. Betalen kan met iDEAL. Ton Roumen Bezinning & Bezieling behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. De op enig moment vermelde prijzen zijn de definitieve prijzen. Geen rechten kunnen worden ontleed aan eerder getoonde prijzen.
 3. Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso, dienen alle facturen van Ton Roumen Bezinning & bezieling binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Ton Roumen Bezinning & bezieling aan te geven rekeningnummer. Vindt er na 14 dagen geen betaling plaats, dan stuurt Ton Roumen Bezinning & bezieling een aanmaning welke binnen 14 dagen moet worden betaald. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van 14 dagen is voldaan, kan Ton Roumen Bezinning & bezieling een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Annulering

 1. Conform wettelijke richtlijnen zijn er 14 werkdagen bedenktijd na dagtekening van deelname aan een activiteit. Binnen die termijn kan de opdracht herroepen worden, zonder opgave van redenen en zonder verdere administratiekosten of boete.
 2. Als Ton Roumen bezinning & bezieling besluit de activiteit niet te laten doorgaan, dan volgt hierover bericht, en wordt het betaalde bedrag volledig teruggestort
 3. Indien de opdrachtgever tot 10 dagen voor aanvang van een activiteit deelname annuleert brengt Ton Roumen Bezinning & bezieling administratiekosten in rekening. Bij afmelding door de opdrachtgever of consument binnen 10 dagen voor aanvang van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd. De opdrachtgever of consument wordt bij inschrijving aan een activiteit geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten. De opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Ton Roumen Bezinning & bezieling voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ton Roumen Bezinning & bezieling toerekenbaar is. Als Ton Roumen Bezinning & bezieling uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Ton Roumen Bezinning & bezieling zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ton Roumen Bezinning & bezieling, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ton Roumen Bezinning & bezieling en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Ton Roumen Bezinning & bezieling geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Ton Roumen Bezinning & bezieling niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen in het bedrijf van Ton Roumen Bezinning & bezieling hetzij bij zijn leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en ander buiten zijn macht liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen worden daaronder begrepen.
 2. ​Ton Roumen Bezinning & bezieling heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Ton Roumen Bezinning & bezieling haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Ton Roumen Bezinning & bezieling opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ton Roumen Bezinning & bezieling niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Als Ton Roumen Bezinning & bezieling bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ton Roumen Bezinning & bezieling, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Ton Roumen Bezinning & bezieling ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Ton Roumen Bezinning & bezieling de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient een opdrachtgever of consument zich allereerst te wenden tot Ton Roumen Bezinning & bezieling. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Ton Roumen Bezinning & bezieling en de opdrachtgever of consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.