Logo-Ton-Roumen-zoeken-naar-zin-op-je-levensweg

Privacystatement AVG

Privacyverklaring Ton Roumen Bezinning & bezieling

Ton Roumen Bezinning & bezieling gevestigd aan het Weezenhof 3718, 6536 HJ Nijmegen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dr. Ton Roumen is eigenaar en functionaris gegevensbescherming van Ton Roumen Bezinning & bezieling. Hij is te bereiken via tonroumen@bezinnen.com

 • Adres: Weezenhof 3718, 6536 HJ Nijmegen;
 • telelefoon: +31 (0)6 307 101 36
 • website: www.bezinnen.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ton Roumen Bezinning & bezieling verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • geboortedatum.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Dieet-voorkeuren (voor de retraites)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als zij zich toch aandienen, is toestemming nodig van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tonroumen@bezinnen.com dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bezinning & bezieling verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening (organiseren van activiteiten) of levering van producten uit te kunnen voeren;
 • het afhandelen van jouw betaling;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • verzenden van de periodieke digitale nieuws- en inspiratiebrief;
 • abonnement op de wekelijkse column;
 • Bezinning & bezieling verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bezinning & bezieling neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Bezinning & bezieling) tussen zit.

Bezinning & bezieling gebruikt een computer waar e-mails binnenkomen van aanmeldingen, waarbij belangstellenden hun gegevens opgeven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bezinning & bezieling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bezinning & bezieling verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, zoals aan kloosters waar retraites plaatsvinden.

Bezinning & bezieling verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bezinning & bezieling gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bezinning & bezieling en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand opgeslagen hebben naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tonroumen@bezinnen.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bezinning & bezieling wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bezinning & bezieling neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via tonroumen@bezinnen.com

Ton Roumen Bezinning & bezieling, Nijmegen, 21 mei 2018